Marzysz o tym, by studiować za granicą? W czasie studiów na Politechnice Krakowskiej jest to możliwe. Uczelnia współpracuje z 165 uniwersytetami z 47 krajów z całego świata. Współpraca odbywa się na różnych płaszczyznach ‒ dotyczy działań naukowych, wymiany studenckiej oraz wymiany pracowników. Organizowaniem współpracy zajmuje się Dział Kształcenia i Współpracy z Zagranicą, który utrzymuje kontakty z uniwersytetami m.in. na Ukrainie, w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Egipcie, Meksyku, Australii, Chinach, Japonii, Izraelu i Indiach.

Wymiana studencka to przede wszystkim Program Erasmus+. Co możecie zyskać uczestnicząc w Programie? Erasmus+ to szansa na wyjazd do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw EFTA/EEA oraz państw kandydujących do Unii. Wyjechać można na okres powyżej trzech miesięcy lub na cały rok akademicki. Taki wyjazd to same korzyści: możliwość odbycia części studiów w innym kraju, lepsze poznanie języka obcego, innej kultury i nowych ludzi. To szansa na wymianę doświadczeń. Oceny i zaliczenia uzyskane za granicą zostają przepisane. Erasmus+ umożliwia także studentom wyjazd na praktyki zawodowe. W ramach Programu rocznie zawieranych jest około 250 umów.

Oprócz Programu Erasmus+ Politechnika Krakowska współpracuje z uczelniami partnerskimi z całego świata, zawierając z nimi niemal 100 umów bilateralnych. Dzięki temu corocznie około 250 naszych studentów ma możliwość wyjazdu do wybranego kraju, zaś około 200 studentów z zagranicy ma okazję studiować na Politechnice Krakowskiej. Wspieraniem i rozwojem programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza Programu Erasmus, zajmuje się Erasmus Student Network - ogólnoeuropejska organizacja studencka. 

Na Politechnice Krakowskiej działa także Międzynarodowe Centrum Kształcenia – pozawydziałowa jednostka, której zadaniem jest prowadzenie kursów przygotowawczych dla cudzoziemców zamierzających podjąć w Polsce studia. Co roku MCK przyjmuje około 130 osób z zagranicy, które po ukończeniu kursów kierowane są bezpośrednio na wydziały Politechniki Krakowskiej oraz na inne uczelnie w kraju.

Współpraca międzynarodowa nie ogranicza się do międzyuczelnianych wymian studenckich, polega także na współdziałaniu z instytutami badawczymi z całego świata. W 2011 roku Politechnika podpisała umowę z Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN). Kooperacja polega na uczestnictwie pracowników, absolwentów i studentów Politechniki w pracach Instytutu.

 

  

Dowiedz się więcej

 

Erasmus+

 

Erasmus Student Network

 

Dział Współpracy Międzynarodowej

 

Międzynarodowe Centrum Kształcenia