Kredyty studenckie funkcjonują w Polsce od 1999 roku i cieszą się coraz większą popularnością wśród studentów. Dają im one bowiem poczucie stabilności finansowej. Bank, który udziela kredytu przelewa co miesiąc na konto studenta około 600 zł przez 10 miesięcy w ciągu roku. Nie można wybrać całej kwoty kredytu, a wypłaty nie przysługują w czasie przerw w nauce. Do spłaty pożyczki student jest zobowiązany dopiero dwa lata po zakończeniu nauki. Oprocentowanie kredytu studenckiego nie jest wysokie – wynosi około 1,5%. O kredyt mogą się starać studenci studiów wszystkich typów i wszystkich uczelni.

 

Jak otrzymać kredyt studencki?

Teoretycznie otrzymanie kredytu jest proste. Wystarczy, że kredytobiorca w momencie rozpoczęcia studiów ma mniej niż 25 lat i posiada całkowitą zdolność do wszelkich czynności prawnych. Ubiegający się o kredyt musi przedstawić bankowi zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci poręczenia dwóch osób. Jeśli nie mamy takiej osoby, możemy się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego. Niezbędne jest także wypełnienie odpowiedniego wniosku, dostarczenie z uczelni dokumentu poświadczającego, że tam studiujemy oraz dokumentów z urzędu skarbowego zawierających informacje o dochodzie przypadającym na jednego członka rodziny.

 

Spłata kredytu

Kredyt jest spłacany w ratach malejących, a ich wysokość wynosi połowę transzy wypłacanej przez bank plus odsetki. Jeśli kredytobiorca osiągnie wysokie wyniki w nauce i znajdzie się w 5% najlepszych absolwentów swojej uczelni, to jego kredyt zostanie umorzony w 20% wysokości.

 

Informacje o kredytach studenckich na dany rok akademicki znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakładce „kredyty studenckie”.

 

Źródło: kredytstudencki.info